Zvýšení redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek v roce 2022

<span>Od 1. 1. 2022, se zvyšují redukční hranice, pro výpočet nemocenských dávek. Tyto redukční hranice, mají vliv na to, kolik bude v roce 2022, náhrada mzdy za nemoc od zaměstnavatele, nemocenská během pracovní neschopnosti, mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) nebo otcovská. Pro část zaměstnanců, se tyto nemocenské dávky zvýší.</span> Od 1. 1. 2022, se zvyšují redukční hranice, pro výpočet nemocenských dávek. Tyto redukční hranice, mají vliv na to, kolik bude v roce 2022, náhrada mzdy za nemoc od zaměstnavatele, nemocenská během pracovní neschopnosti, mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) nebo otcovská. Pro část zaměstnanců, se tyto nemocenské dávky zvýší.

Od 1. 1. 2022, se zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. Ty mají vliv, na výpočet nemocenské během pracovní neschopnosti (nemocenské dávky).

Redukční hranice spolurozhodují o tom, kolik bude nemocenská, ošetřovné, otcovská či peněžitá pomoc v mateřství („mateřská“). Mají vliv i na to, kolik bude náhrada mzdy za nemoc od zaměstnavatele, během prvních 14 dní na neschopence.

Pro zaměstnance s vyšší mzdou, to znamená zvýšení nemocenských dávek (nemocenské, mateřské, ošetřovného, atd.). Rozdíl sice není velký (za měsíc to je maximálně několik stokorun, či jednotky tisíc korun), ale potěší.

Pro zaměstnance s průměrnou (a podprůměrnou) hrubou mzdou se nic nemění. Nemocenská jim bude vycházet stejně, jako v roce 2021.

Redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek

Nemocenské dávky – resp. dávky vyplácené na základě nemocenského pojištění (zaměstnanců či OSVČ), se odvíjí od toho, jaký je vyměřovací základ (zjednodušeně řešeno od toho, jaké jsou hrubé příjmy).

Pro výpočet výše konkrétní dávky (nemocenská, OČR, PPM, otcovská atd.), se denní vyměřovací základ redukuje.

S výjimkou peněžité pomoci v mateřství a otcovské platí, že do první redukční hranice se započítává 90%, do druhé redukční hranice 60% a do třetí redukční hranice, se započítává 30%. Pouze pro PPM a otcovskou, se do první redukční hranice započítá 100%.

Redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek od 1. 1. 2022

Od 1. 1. 2021 se zvyšují redukční hranice. Vyplývá to z nařízení vlády číslo 356/2021, o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020.

Všeobecný vyměřovací základ je 36 119 Kč a přepočítávací koeficient je stanoven na 1,0773. Z toho pak vyplývá výše průměrné mzdy pro rok 2022, ve výši 36 119 Kč.

Tabulka: Redukční hranice od 1. 1. 2022

2021 2022
1 redukční hranice 1 182 Kč 1 298 Kč
2 redukční hranice 1 773 Kč 1 946 Kč
3 redukční hranice 3 545 Kč 3 892 Kč

Redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek, jsou definovány v zákonu o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 22:

§22

(1) V kalendářním roce činí

a) první redukční hranice jednu třicetinu součinu všeobecného vyměřovacího základu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se výše redukčních hranic stanoví, a přepočítacího koeficientu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu,

b) druhá redukční hranice 1,5násobek částky první redukční hranice,

c) třetí redukční hranice 3násobek částky první redukční hranice;

částky redukčních hranic se zaokrouhlují na celé koruny směrem nahoru, a to po výpočtu všech redukčních hranic podle písmen a) až c).

Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za nemoc v roce 2022

Podobně, jako se zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek, se zvyšují i redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za nemoc („nemocenská“ od zaměstnavatele, během prvních 14 dní neschopenky).

Pro výpočet náhrady mzdy od zaměstnavatele, se na rozdíl od nemocenských dávek, nepoužívá denní vyměřovací základ, ale průměrný hrubý hodinový výdělek. Proto jsou redukční hranice odlišné (představují 1/8 z redukčních hranic pro nemocenské dávky).

Tabulka: Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy od 1. 1. 2022

2021 2022
1 redukční hranice 206,85 Kč 227,15 Kč
2 redukční hranice 310,28 Kč 340,55 Kč
3 redukční hranice 620,38 Kč 681,10 Kč

Redukční hranice, pro výpočet náhrady mzdy za nemoc (od zaměstnavatele, během prvních 14 dní pracovní neschopnosti), jsou definovány v zákoníku práce. Viz Zákoník práce, zákon číslo 262/2006 Sb., paragraf 192, odstavec 3:

(2) Náhrada mzdy nebo platu podle odstavce 1 přísluší ve výši 60 % průměrného výdělku. Pro účely stanovení náhrady mzdy nebo platu se zjištěný průměrný výdělek upraví obdobným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění, s tím, že pro účely této úpravy se příslušná redukční hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění vynásobí koeficientem 0,175 a poté zaokrouhlí na haléře směrem nahoru. Má-li zaměstnanec za pracovní den, v němž mu vzniklo nebo zaniklo právo na náhradu mzdy nebo platu podle odstavce 1, také právo na mzdu nebo plat za část pracovní doby, přísluší mu za tento den jen poměrný díl náhrady mzdy nebo platu připadající na tu část pracovní doby, za kterou mu nenáleží mzda nebo plat.

Zvýšení náhrady mzdy za nemoc v roce 2022

Zvýšení redukčních hranic od 1. 1. 2022, může znamenat pro část zaměstnanců, vyšší „nemocenskou“.

Například při hrubé mzdě 40 000 Kč (a průměrném hrubém hodinovém výdělku 250 Kč za hodinu), by to pro vás znamenalo, že za prvních 14 dní na neschopence, dostanete o 292 Kč více.

Viz: Kalkulačka: Kolik je nemocenská do zaměstnavatele v roce 2022?

Tabulka: Zvýšení náhrady mzdy za nemoc v roce 2022

V následující tabulce je vidět, že zvýšení se ale týká až zaměstnanců, které mají průměrnou, resp. vyšší hrubou mzdu

Hrubá mzda (měsíc) Nemocenská za prvních 14 dní 2021 Nemocenská za prvních 14 dní 2022 Zvýšení 2022
16 000 Kč 4 320 Kč 4 320 Kč 0 Kč
24 000 Kč 6 480 Kč 6 480 Kč 0 Kč
32 000 Kč 8 640 Kč 8 640 Kč 0 Kč
40 000 Kč 10 179 Kč 10 471 Kč +292 Kč
48 000 Kč 11 619 Kč 11 911 Kč +292 Kč
56 000 Kč 12 487 Kč 13 215 Kč +728 Kč
64 000 Kč 13 207 Kč 13 935 Kč +728 Kč
72 000 Kč 13 927 Kč 14 655 Kč +728 Kč
80 000 Kč 14 647 Kč 15 375 Kč +728 Kč
96 000 Kč 16 087 Kč 16 815 Kč +728 Kč
112 000 Kč 16 380 Kč 17 983 Kč +1 603 Kč

Zvýšení nemocenské (od 15 dne neschopenky) v roce 2022

Díky zvýšení redukčních hranic, se analogicky (podobně, jako náhrada mzdy za nemoc), zvyšuje i nemocenská od 15 dne (nemocenské dávky).

Při hrubé mzdě 40 000 Kč (a odpovídajícím denním vyměřovacím základu), by to pro vás znamenalo zvýšení nemocenských dávek o 336 Kč.

Viz: Kalkulačka: Výpočet nemocenské od 1. 1. 2022

Tabulka: Zvýšení nemocenské od 15 dne v roce 2022

V následující tabulce, můžete vidět, kolik jsou nemocenské dávky v roce 2022. Výpočet je pro 16 kalendářních dní – od 15 do 30 dne neschopenky.

Hrubá mzda (měsíc) Nemocenská (od 15 do 30 dne) 2021 Nemocenská (od 15 do 30 dne) 2022
16 000 Kč 4 560 Kč 4 560 Kč 0 Kč
24 000 Kč 6 832 Kč 6 832 Kč 0 Kč
32 000 Kč 9 104 Kč 9 104 Kč 0 Kč
40 000 Kč 10 992 Kč 11 328 Kč +336 Kč
48 000 Kč 12 512 Kč 12 848 Kč +336 Kč
56 000 Kč 13 824 Kč 14 352 Kč +528 Kč
64 000 Kč 14 576 Kč 15 408 Kč +832 Kč
72 000 Kč 15 344 Kč 16 176 Kč +832 Kč
80 000 Kč 16 096 Kč 16 928 Kč +832 Kč
96 000 Kč 17 616 Kč 18 448 Kč +832 Kč
112 000 Kč 18 720 Kč 19 952 Kč +1 232 Kč

Zvýšení „mateřské“ (peněžité pomoci v mateřství) v roce 2022

Mezi dávky, hrazené na základě nemocenského pojištění, spadá i mateřská (peněžitá pomoc v mateřství). Na tu je nárok v době před porodem a po porodu, po dobu 28 týdnů (jedno dítě) nebo 37 týdnů (dvojčata).

I zde hrají roli redukční hranice – díky jejich zvýšení, se od 1. 1. 2022 zvyšuje i mateřská (PPM). Při hrubé mzdě 40 000 Kč (a odpovídajícím denním vyměřovacím základu), se v roce 2022, zvýší mateřská (PPM) o 990 Kč za měsíc (za 30 kalendářních dní).

Viz: Kalkulačka PPM – Kolik je mateřská v roce 2022?

Tabulka: Zvýšení mateřské (PPM) od 1. 1. 2022

Hrubá mzda Mateřská 2021 (30 dní) Mateřská 2022 (30 dní) Zvýšení
20 000 Kč 13 830 Kč 13 830 Kč 0 Kč
25 000 Kč 17 280 Kč 17 280 Kč 0 Kč
30 000 Kč 20 730 Kč 20 730 Kč 0 Kč
35 000 Kč 24 180 Kč 24 180 Kč 0 Kč
40 000 Kč 26 520 Kč 27 150 Kč +990 Kč
45 000 Kč 28 590 Kč 29 550 Kč +960 Kč
50 000 Kč 30 660 Kč 31 650 Kč +990 Kč
55 000 Kč 32 520 Kč 33 720 Kč +1 200 Kč
60 000 Kč 33 540 Kč 35 610 Kč +2 070 Kč
65 000 Kč 34 590 Kč 36 660 Kč +2 070 Kč

Zvýšení otcovské v roce 2022

Otcovská (dávka otcovské poporodní péče), je dávka, na kterou má nárok muž (otec dítěte), po dobu 7 dní (v roce 2021) nebo 14 dní (v roce 2022), během prvních 6 týdnů po narození dítěte.

I pro otcovskou, hraje roli zvýšení redukčních hranic. Výpočet výše otcovské, je totiž stejný jako u mateřské.

U otcovské je zde navíc i to, že od 1. 1. 2022, se otcovská dovolená prodlužuje na dvojnásobek. Zatímco v roce 2021, to bylo pouze 7 kalendářních dní, od 1. 1. 2022 je to už 14 dní, placené otcovské dovolené.

Viz: Kalkulačka: Prodloužení a zvýšení otcovské od 1. 1. 2022

Tabulka: Zvýšení otcovské (a prodloužení) v roce 2022

Hrubá mzda Otcovská 2021 (7 dní) Otcovská 2022 (14 dní) Zvýšení
20 000 Kč 3 227 Kč 6 454 Kč +3 227 Kč
25 000 Kč 4 032 Kč 8 064 Kč +4 032 Kč
30 000 Kč 4 837 Kč 9 674 Kč +4 837 Kč
35 000 Kč 5 642 Kč 11 284 Kč +5 642 Kč
40 000 Kč 6 188 Kč 12 838 Kč +6 650 Kč
45 000 Kč 6 671 Kč 13 790 Kč +7 119 Kč
50 000 Kč 7 154 Kč 14 770 Kč +7 616 Kč
55 000 Kč 7 588 Kč 15 736 Kč +8 148 Kč
60 000 Kč 7 826 Kč 16 618 Kč +8 792 Kč
65 000 Kč 8 071 Kč 17 108 Kč +9 037 Kč

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Půjčka v hotovosti – peníze na ruku. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka pro podnikatele bez úroků. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuse: Zvýšení redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek v roce 2022

Diskuse: 2

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Půjčka zdarma bez úroků
Online půjčka bez registru
Poradna a diskuze
  • Veronika: Dobrý den,máme 2 děti a jedno uplatňuje manžel a jedno já. V daňovém přizná...
  • stanickova.sona@seznam.cz: Letos mi byl přiznán příspěvek na bydlení 2239,-kč.Při dosazení nákladu na ...
  • Solc: Zdravím Vás: dotaz na odpisy "stravného" do nákladů OSVČ: mohu jako OSVČ př...
  • Eva Šťastná: Známý pobírá existečni minimum a to čast ve stravenkach. Platí si nocleh 1200 ...
  • jarda: měl jsem mozkovou přihodu v praci marodim přičiněno vadou na srdci jak je to s o...