Zvýšení redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek v roce 2023

<span>Od 1. 1. 2023, se zvyšují redukční hranice, pro výpočet nemocenských dávek. Tyto redukční hranice, mají vliv na to, kolik bude v roce 2023, náhrada mzdy za nemoc od zaměstnavatele, nemocenská během pracovní neschopnosti, mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) nebo otcovská. Pro část zaměstnanců, se tyto nemocenské dávky zvýší.</span> Od 1. 1. 2023, se zvyšují redukční hranice, pro výpočet nemocenských dávek. Tyto redukční hranice, mají vliv na to, kolik bude v roce 2023, náhrada mzdy za nemoc od zaměstnavatele, nemocenská během pracovní neschopnosti, mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) nebo otcovská. Pro část zaměstnanců, se tyto nemocenské dávky zvýší.

Od 1. 1. 2023, se zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. Ty mají vliv, na výpočet nemocenské během pracovní neschopnosti (nemocenské dávky).

Redukční hranice spolurozhodují o tom, kolik bude nemocenská, ošetřovné, otcovská či peněžitá pomoc v mateřství („mateřská“). Mají vliv i na to, kolik bude náhrada mzdy za nemoc od zaměstnavatele, během prvních 14 dní na neschopence.

Pro zaměstnance s vyšší mzdou, to znamená zvýšení nemocenských dávek (nemocenské, mateřské, ošetřovného, atd.). Rozdíl sice není velký (za měsíc to je maximálně několik stokorun, či jednotky tisíc korun), ale potěší.

Pro zaměstnance s průměrnou (a podprůměrnou) hrubou mzdou se nic nemění. Nemocenská jim bude vycházet stejně, jako v roce 2023.

Redukční hranice v roce 2024 (zvýšení od 1. 1. 2024)

Redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek se budou zvyšovat i od 1. ledna 2024 (změna se týká jak výpočtu náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele, tak i výpočtu nemocenských dávek nebo i výpočtu mateřské, ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného, atd.).

Redukční hranice v roce 2024:

  • 1 redukční hranice = 1466 Kč
  • 2 redukční hranice = 2199 Kč
  • 3 redukční hranice = 4397 Kč

Viz aktuální informace: Zvýšení redukčních hranic 2024 pro výpočet nemocenské

Redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek

Nemocenské dávky – resp. dávky vyplácené na základě nemocenského pojištění (zaměstnanců či OSVČ), se odvíjí od toho, jaký je vyměřovací základ (zjednodušeně řešeno od toho, jaké jsou hrubé příjmy).

Pro výpočet výše konkrétní dávky (nemocenská, OČR, PPM, otcovská atd.), se denní vyměřovací základ redukuje.

S výjimkou peněžité pomoci v mateřství a otcovské platí, že do první redukční hranice se započítává 90%, do druhé redukční hranice 60% a do třetí redukční hranice, se započítává 30%. Pouze pro PPM a otcovskou, se do první redukční hranice započítá 100%.

Redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek od 1. 1. 2023

Od 1. 1. 2023 se zvyšují redukční hranice. Vyplývá to z nařízení vlády číslo 290/2022, o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021.

Všeobecný vyměřovací základ je 38 294 Kč a přepočítávací koeficient je stanoven na 1,0530. Z toho pak vyplývá výše průměrné mzdy pro rok 2023, ve výši 40 324Kč.

Tabulka: Redukční hranice od 1. 1. 2023

2022 2023
1 redukční hranice 1 298 Kč 1 345 Kč
2 redukční hranice 1 946 Kč 2 017 Kč
3 redukční hranice 3 892 Kč 4 033 Kč

Redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek, jsou definovány v zákonu o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 22:

§22

(1) V kalendářním roce činí

a) první redukční hranice jednu třicetinu součinu všeobecného vyměřovacího základu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se výše redukčních hranic stanoví, a přepočítacího koeficientu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu,

b) druhá redukční hranice 1,5násobek částky první redukční hranice,

c) třetí redukční hranice 3násobek částky první redukční hranice;

částky redukčních hranic se zaokrouhlují na celé koruny směrem nahoru, a to po výpočtu všech redukčních hranic podle písmen a) až c).

Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za nemoc v roce 2023

Podobně, jako se zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek, se zvyšují i redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za nemoc („nemocenská“ od zaměstnavatele, během prvních 14 dní neschopenky).

Pro výpočet náhrady mzdy od zaměstnavatele, se na rozdíl od nemocenských dávek, nepoužívá denní vyměřovací základ, ale průměrný hrubý hodinový výdělek. Proto jsou redukční hranice odlišné (představují 1/8 z redukčních hranic pro nemocenské dávky).

Tabulka: Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy od 1. 1. 2023

2022 2023
1 redukční hranice 227,15 Kč 235,375 Kč
2 redukční hranice 340,55 Kč 352,975 Kč
3 redukční hranice 681,10 Kč 705,775 Kč

Redukční hranice, pro výpočet náhrady mzdy za nemoc (od zaměstnavatele, během prvních 14 dní pracovní neschopnosti), jsou definovány v zákoníku práce. Viz Zákoník práce, zákon číslo 262/2006 Sb., paragraf 192, odstavec 3:

(2) Náhrada mzdy nebo platu podle odstavce 1 přísluší ve výši 60 % průměrného výdělku. Pro účely stanovení náhrady mzdy nebo platu se zjištěný průměrný výdělek upraví obdobným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění, s tím, že pro účely této úpravy se příslušná redukční hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění vynásobí koeficientem 0,175 a poté zaokrouhlí na haléře směrem nahoru. Má-li zaměstnanec za pracovní den, v němž mu vzniklo nebo zaniklo právo na náhradu mzdy nebo platu podle odstavce 1, také právo na mzdu nebo plat za část pracovní doby, přísluší mu za tento den jen poměrný díl náhrady mzdy nebo platu připadající na tu část pracovní doby, za kterou mu nenáleží mzda nebo plat.

Zvýšení náhrady mzdy za nemoc v roce 2023

Zvýšení redukčních hranic od 1. 1. 2023, může znamenat pro část zaměstnanců, vyšší „nemocenskou“.

Například při hrubé mzdě 60 000 Kč (a průměrném hrubém hodinovém výdělku 375 Kč za hodinu), by to pro vás znamenalo, že za prvních 14 dní na neschopence, dostanete o 298 Kč více.

Viz: Kalkulačka: Kolik je nemocenská do zaměstnavatele v roce 2023?

Tabulka: Zvýšení náhrady mzdy za nemoc v roce 2023

V následující tabulce je vidět, že zvýšení se ale týká až zaměstnanců, které mají průměrnou, resp. vyšší hrubou mzdu

Hrubá mzda (měsíc) Nemocenská za prvních 14 dní 2022 Nemocenská za prvních 14 dní 2023 Zvýšení 2023
16 000 Kč 4 320 Kč 4 320 Kč 0 Kč
24 000 Kč 6 480 Kč 6 480 Kč 0 Kč
32 000 Kč 8 640 Kč 8 640 Kč 0 Kč
40 000 Kč 10 471 Kč 10 590 Kč +29 Kč
48 000 Kč 11 911 Kč 12 030 Kč +119 Kč
56 000 Kč 13 215 Kč 13 470 Kč +255 Kč
64 000 Kč 13 935 Kč 14 233 Kč +298 Kč
72 000 Kč 14 655 Kč 14 953 Kč +298 Kč
80 000 Kč 15 375 Kč 15 673 Kč +298 Kč
96 000 Kč 16 815 Kč 17 113 Kč +298 Kč
112 000 Kč 17 983 Kč 18 553 Kč +570 Kč

Zvýšení nemocenské (od 15 dne neschopenky) v roce 2023

Díky zvýšení redukčních hranic, se analogicky (podobně, jako náhrada mzdy za nemoc), zvyšuje i nemocenská od 15 dne (nemocenské dávky).

Při hrubé mzdě 40 000 Kč (a odpovídajícím denním vyměřovacím základu), by to pro vás znamenalo zvýšení nemocenských dávek o 336 Kč.

Viz: Kalkulačka: Výpočet nemocenské od 1. 1. 2023

Tabulka: Zvýšení nemocenské od 15 dne v roce 2023

V následující tabulce, můžete vidět, kolik jsou nemocenské dávky v roce 2023. Výpočet je pro 16 kalendářních dní – od 15 do 30 dne neschopenky.

Hrubá mzda (měsíc) Nemocenská (od 15 do 30 dne) 2022 Nemocenská (od 15 do 30 dne) 2023
16 000 Kč 4 560 Kč 4 560 Kč 0 Kč
24 000 Kč 6 832 Kč 6 832 Kč 0 Kč
32 000 Kč 9 104 Kč 9 104 Kč 0 Kč
40 000 Kč 11 328 Kč 11 376 Kč +48 Kč
48 000 Kč 12 848 Kč 12 976 Kč +128 Kč
56 000 Kč 14 352 Kč 14 496 Kč +144 Kč
64 000 Kč 15 408 Kč 15 744 Kč +336 Kč
72 000 Kč 16 176 Kč 16 512 Kč +336 Kč
80 000 Kč 16 928 Kč 17 264 Kč +336 Kč
96 000 Kč 18 448 Kč 18 784 Kč +336 Kč
112 000 Kč 19 952 Kč 20 304 Kč +352 Kč

Zvýšení „mateřské“ (peněžité pomoci v mateřství) v roce 2023

Mezi dávky, hrazené na základě nemocenského pojištění, spadá i mateřská (peněžitá pomoc v mateřství). Na tu je nárok v době před porodem a po porodu, po dobu 28 týdnů (jedno dítě) nebo 37 týdnů (dvojčata).

I zde hrají roli redukční hranice – díky jejich zvýšení, se od 1. 1. 2023 zvyšuje i mateřská (PPM). Při hrubé mzdě 40 000 Kč (a odpovídajícím denním vyměřovacím základu), se v roce 2023, zvýší mateřská (PPM) o 510 Kč za měsíc (za 30 kalendářních dní).

Viz: Kalkulačka PPM – Kolik je mateřská v roce 2023?

Tabulka: Zvýšení mateřské (PPM) od 1. 1. 2023

Hrubá mzda Mateřská 2022 (30 dní) Mateřská 2023 (30 dní) Zvýšení
20 000 Kč 13 830 Kč 13 830 Kč 0 Kč
25 000 Kč 17 280 Kč 17 280 Kč 0 Kč
30 000 Kč 20 730 Kč 20 730 Kč 0 Kč
35 000 Kč 24 180 Kč 24 180 Kč 0 Kč
40 000 Kč 27 150 Kč 27 660 Kč +510 Kč
45 000 Kč 29 550 Kč 29 970 Kč +420 Kč
50 000 Kč 31 650 Kč 32 040 Kč +390 Kč
55 000 Kč 33 720 Kč 34 110 Kč +390 Kč
60 000 Kč 35 610 Kč 36 180 Kč +570 Kč
65 000 Kč 36 660 Kč 37 500 Kč +900 Kč

Zvýšení otcovské v roce 2023

Otcovská (dávka otcovské poporodní péče), je dávka, na kterou má nárok muž (otec dítěte), po dobu  14 dní (v roce 2023), během prvních 6 týdnů po narození dítěte.

I pro otcovskou, hraje roli zvýšení redukčních hranic. Výpočet výše otcovské, je totiž stejný jako u mateřské.

Viz: Kalkulačka: výpočet otcovské dovolené v roce 2023

Tabulka: Zvýšení otcovské v roce 2023

Hrubá mzda Otcovská 2022 (14 dní) Otcovská 2023 (14 dní) Zvýšení
20 000 Kč 6 454 Kč 6 454 Kč +0 Kč
25 000 Kč 8 064 Kč 8 064 Kč +0 Kč
30 000 Kč 9 674 Kč 9 674 Kč +0 Kč
35 000 Kč 11 284 Kč 11 284 Kč +0 Kč
40 000 Kč 12 838 Kč 12 904 Kč +66 Kč
45 000 Kč 13 790 Kč 13 986 Kč +196 Kč
50 000 Kč 14 770 Kč 14 952 Kč +182 Kč
55 000 Kč 15 736 Kč 15 918 Kč +182 Kč
60 000 Kč 16 618 Kč 16 884 Kč +266 Kč
65 000 Kč 17 108 Kč 17 500 Kč +392 Kč

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Půjčka v hotovosti – peníze na ruku. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka pro podnikatele bez úroků. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuse: Zvýšení redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek v roce 2023

Diskuse: 2

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
  • Simona: Dobrý den, k 31.12.2023 jsem byla z organizačních důvodů odejita z firmy, Pros...
  • martina.nohelova@seznam.cz: Může mě někdo vysvětlit, proč nemá chudý člověk právo na soukromí?? Copak...
  • Jana: Dobrý den, zaměstnanec pracoval od 1.1. - 2.5. 2023, od 3.5.- 6.10.2023 byl na DPN...
  • Emma: Dobrý den, do výpočtu odstupného se počítají odmeny a bonusy, nicméně bych...
  • Silva: Pokud mám na dluh a penále u ZP jen výkaz nedoplatků, nemělo by se na mě vztaho...