Kalkulačka výživné (alimenty) na dítě 2024

<span>Zajímalo by vás, kdy máte nárok na výživné? V jaké výši by mělo být výživné na dítě v roce 2024? Nebo do kdy máte povinnost platit výživné? Na tyto a další otázky se pokusíme odpovědět v následujícím textu. Najdete zde i kalkulačkou pro výpočet výše výživného v roce 2024.</span> Zajímalo by vás, kdy máte nárok na výživné? V jaké výši by mělo být výživné na dítě v roce 2024? Nebo do kdy máte povinnost platit výživné? Na tyto a další otázky se pokusíme odpovědět v následujícím textu. Najdete zde i kalkulačkou pro výpočet výše výživného v roce 2024.

Zajímalo by vás, kdy máte nárok na výživné? V jaké výši by mělo být výživné na dítě v roce 2024? Nebo do kdy máte povinnost platit výživné? Na tyto a další otázky se pokusíme odpovědět v následujícím textu. Najdete zde i kalkulačkou pro výpočet výše výživného v roce 2024.

Kdo má povinnost platit výživné / alimenty?

Vyživovací povinnost je stanovena příslušným zákonem. Konkrétně se jedná o zákon číslo 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Ten stanovuje různé typy vyživovací povinnosti.

Platí, že je vzájemná vyživovací povinnost mezi předky a potomky. To zahrnuje jak placení výživného na dítě (platí rodiče), tak ale i výživného pro rodiče (platí děti, pokud by to bylo potřeba – např. u starých rodičů).

Platí také vyživovací povinnost otce dítěte vůči neprovdané matce (až do 2 let po porodu). Nebo i vyživovací povinnost mezi vzdálenějšími příbuznými.

V tomto článku se ale zaměříme především na vyživovací povinnost rodičů vůči dětem.

Kalkulačka – doporučená výše alimenty 2024

Pro výpočet výživného, je podstatným údajem čistá mzda, počet dětí (na které bude placeno výživné), jejich věk (a životní fáze) a v neposlední řadě i podíl druhého rodiče, na péči o dítě (kolik času tráví dítě u rodiče, který bude platit alimenty).

Kalkulačka výživné (alimenty) 2024
Čistá mzda povinné osoby(*)

Počet dětí (na které má platit alimenty)
1 dítě:
Věková kategorie 1 dítěte
Počet dní, které 1 dítě tráví u druhého rodiče (který bude platit)
2 dítě:
Věková kategorie 2 dítěte
Počet dní, které 2 dítě tráví u druhého rodiče (který bude platit)
3 dítě:
Věková kategorie 3 dítěte
Počet dní, které 3 dítě tráví u druhého rodiče (který bude platit)
4 dítě:
Věková kategorie 4 dítěte
Počet dní, které 4 dítě tráví u druhého rodiče (který bude platit)
Výpočet
(*) Pro výpočet se zadává průměrná čistá měsíční mzda povinné osoby, včetně i dalších příjmů (příjmy z práce na DPP nebo DPČ, příjmy z pronájmu, příjmy z podnikání OSVČ, renta, výsluhový příspěvek, invalidní nebo starobní důchod, některé sociální dávky (nemocenská, mateřská, rodičovská, apod.)).

Jak se určuje výše výživného?

Na úvod je nutné říci, že v současných zákonech není nikde stanovena nějaká konkrétní výše alimentů. Existuje sice doporučená tabulka a metodika připravená Ministerstvem spravedlnosti, kde je stanoven poměrně přesný vzorec pro výpočet minimálního výživného (viz dále), ta ale pro soud není právně závazná.

Stanovení výše výživného je tedy plně závislé, na rozhodnutí konkrétního soudce. Ten by měl přihlížet k sociálním a majetkovým poměrům obou rodičů dítěte. Obecně platí, že dítě má mít nárok na srovnatelnou životní úroveň, jako jeho rodiče. Soud tedy přihlíží i k tomu, jaké byly majetkové poměry před rozvodem, a jakou životní úroveň dítě mělo.

Tabulka – doporučená výše pro výživné 2024

Níže uvedená tabulka doporučené výše výživného vychází z doporučení Ministerstva spravedlnosti. Je sice většinou soudů respektována, ale není právně závazná. V individuálních případech, se tak soudce může od tohoto doporučení odchýlit. A to jak jedním, tak i druhým směrem.

Životní etapa/věk dítěte Výživné na 1 dítě Výživné na 2 děti Výživné na 3 děti Výživné na 4 děti
Předškolní věk (0 – 5 roků) 14% 12% 10% 8%
I. stupeň ZŠ (6 – 10 roků) 16% 14% 12% 10%
II. stupeň ZŠ (11 – 15 roků) 18% 16% 14% 12%
SŠ a vyšší vzdělávání (16 roků a více) 20% 18% 16% 14%
Maximální částka (*) pevná částka 66% nebo pevná částka 55% nebo pevná částka 50% nebo pevná částka

(*) Podle doporučení Ministerstva spravedlnosti, ale výsledná částka výživného, nesmí překročit určitou hranici – tomu, kdo platí výživné, musí zůstat buď pevná částka nebo jde o % z čistého příjmu. Pevná částka, je stejná jako nezabavitelné minimum při exekuci nebo insolvenci. V roce 2024 se jedná o 12 705 Kč + 1/3 ze zbylé části čistého příjmu.

Kolik je maximální výživné na dítě?

Tabulka zohledňuje počet dětí (resp. počet vyživovacích povinností) a dále je zohledněn věk a životní etapa dítěte. Není to tedy čistě jen o věku, ale zohledňuje se i to, že u předškolního dítěte, jsou jiné náklady, než po zahájení školní docházky.

Hodnoty uvedené v tabulce, jsou ale během výpočtu dále modifikovány. Poměrně velkou roli hraje i zapojení druhého rodiče do péče o dítě. Pokud dítě tráví s rodičem (která má povinnost platit alimenty) několik dní v měsíci, tak je výsledné výživné nižší, než když se s ním nevídá vůbec, nebo jen pár hodin.

Výpočet výživného podle této tabulky, se také snaží zohlednit reálné možnosti rodiče, který bude platit alimenty. Při výpočtu výživného, je stanovena spodní hranice.

Platícímu rodiči musí zůstat alespoň nezabavitelné minimum (stejné jako pro výpočet exekuce/insolvence).

Nebo při vyšších příjmech, je maximální výživné omezeno jako určité procento z čistého příjmu (50% – 66%).

Kolik je minimální výživné na dítě?

Výše uvedená tabulka, ani metodika Ministerstva spravedlnosti (a ani žádný zákon), nestanoví nějakou pevnou minimální částku, kolik by minimálně mělo být výživné.

Alimenty na dítě, by měly vycházet z toho, jaké jsou možnosti druhého rodiče (viz omezení na nezabavitelné minimum). Pokud by byl druhý rodič osobou ve hmotné nouzi (tj. zcela bez příjmů), pak mu soud ani nemá jak stanovit výživné.

Soudy v takových případech často určí nějakou minimální (symbolickou) částku, například 100 Kč měsíčně. Jinak ale žádné minimální alimenty nejsou.

Do kolika let se platí alimenty?

Povinnost platit výživné/alimenty není nijak striktně omezena věkem. Rozhodně neplatí, že když dítě dovrší 18 roků, tak to automaticky znamená konec placení alimentů. Rozhodující tedy není věk dítěte, ale to zda se dítě již dokáže samo uživit.

Může tak nastat i situace, kdy nezletilé dítě (před dovršením 18 roku), ukončí studium, a začne pracovat. Pokud má dostatečně vysoký příjem, pak vyživovací povinnost může skončit ještě před 18 rokem.

Naopak, pokud dítě i po dosažení 18 roků dále studuje, nebo třeba i pokud je po ukončení studia nezaměstnané (a nemá třeba nárok na podporu v nezaměstnanosti), pak vyživovací povinnost pokračuje dále.

To samé platí i pro dosažení věku 26 roků. Nad 26 roků, se už dítě přestává považovat za nezaopatřené dítě. To se ale týká jenom nároku na sociální dávky (platí to například pro přídavky na dítě, nebo i pro další sociální dávky). S nárokem na výživné to nemá nic společného. Na alimenty může být nárok i po 26 roce.

Pokud je vyživovací povinnost stanovena soudem, pak o jejím ukončení rozhoduje také soud.

Výživné na zletilé dítě

Jak již bylo uvedeno výše, může vznikat řada situací, kdy je povinnost platit výživné i na zletilé dítě. Nejčastěji se jedná o případy, kdy dítě je sice již zletilé, ale není schopné se zatím samo uživit

  • Zletilé dítě studuje na střední, vyšší odborné, vysoké škole (nebo obecněji vykonává soustavnou přípravu na budoucí povolání) = vyživovací povinnosti i nadále trvá až do ukončení studia
  • Zletilé dítě ukončilo studium (soustavnou přípravu na budoucí povolání), ale je nezaměstnané a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti = vyživovací povinnost i nadále trvá

V obou výše uvedených případech ale mohou být i výjimky. Například pokud zletilé dítě bude opakovaně zahajovat studium na nějaké škole (a po krátké době jej zase ukončovat/přerušovat), pak je možné se obrátit na soud a požadovat ukončení vyživovací povinnosti. A to s poukázáním, že studium dítěte je v tomto případě jen účelové jednání, pro udržení nároku na alimenty.

Podobně, pokud by dítě po končení studia bylo dlouhodobě nezaměstnané a neprojevovalo žádnou snahu o nalezení zaměstnání (a odpovídajícího příjmu), je možné žádat o ukončení vyživovací povinnosti.

Výživné na dítě a dálkové studium

Pokud dítě studuje vyšší odbornou nebo vysokou školu, jako dálkové studium (nebo kombinovanou formou), pak bude záležet na tom, zda dítě současně pracuje. Samotné studium nezakládá nárok na výživné. Podstatným faktorem, je schopnost dítěte, se uživit. Pokud dítě bude současně s dálkovým studiem chodit do zaměstnání, a mít tak příjem, vyživovací povinnost končí.

Jak vymáhat výživné (nezaplacené alimenty)

Neplacení výživného může být i trestným činem (pokud jsou alimenty nezaplaceny 4 měsíce a déle, můžete podat trestní oznámení). Vymáhání výživného je možné prostřednictvím jakéhokoliv exekutora – podstatné je abyste měli rozhodnutí soudu o povinnost platit výživné.

Při exekučním vymáhání výživného, je zde několik odlišností, od vymáhání jiných pohledávek. U alimentů nemusíte předem platit zálohu za služby exekutora. Výživné také patří mezi přednostní pohledávky. Má tedy „absolutní“ přednost před všemi ostatnímu dluhy povinného.

Resp. je to tak, že na prvním místě je nezaplacené výživné za aktuální měsíc, pak následuje neuhrazené výživné za předchozí měsíce, a pak teprve další přednostní pohledávky, a po nich pak nepřednostní pohledávky.

Pokud tedy rodič, který má povinnost platit alimenty, má alespoň nějaký příjem, je u vymáhání výživného vysoká šance, alespoň něco dostat.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Půjčka od soukromníka pro nezaměstnané. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka v Praze v hotovosti do hodiny. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuse: Kalkulačka výživné (alimenty) na dítě 2024

Diskuse: 1
  • Custom avatar Juraj

    Dobrý deň. Chcel by som poprosiť o radu ohladne výživného ktoré platím na svoju dcéru. Platím poctivo 3000 Kč mesačne ktoré mám stanovené plus 500 Kč mesačne ktoré posielam dobrovolne navyše.Momentálne žijem a pracujem v nemecku ako pracovník v sklade. Zarábam niečo málo viac ako je v nemecku minimálna mzda, ale v prepočte na české koruny a v porovnaní z platmi v ČR má moja bývalá partnerka pocit, že zarábam vela peňazí a mal by som preto platit viac na výživné. Neuvedomuje si však že životné náklady v Nemecku sú proti ČR takisto vyššie, rovnako ako tie platy.Možte mi prosím poradiť ako sa v takejto situácii počíta výška výživného a čo všetko sa berie ako moje životné náklady ( napr. nájom, poistenie atd. … ) Ďakujem za všetky rady a informácie.

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
  • Simona: Dobrý den, k 31.12.2023 jsem byla z organizačních důvodů odejita z firmy, Pros...
  • martina.nohelova@seznam.cz: Může mě někdo vysvětlit, proč nemá chudý člověk právo na soukromí?? Copak...
  • Jana: Dobrý den, zaměstnanec pracoval od 1.1. - 2.5. 2023, od 3.5.- 6.10.2023 byl na DPN...
  • Emma: Dobrý den, do výpočtu odstupného se počítají odmeny a bonusy, nicméně bych...
  • Silva: Pokud mám na dluh a penále u ZP jen výkaz nedoplatků, nemělo by se na mě vztaho...