Kalkulačka DPH 2014 a sazby DPH

<span>Následující kalkulačka vám umožní jednoduše spočítat, kolik je DPH v roce 2014. Můžete si v ní vypočítat jak základ daně z přidané hodnoty, tak i kolik je DPH z částky, kterou jste zaplatili. </span> Následující kalkulačka vám umožní jednoduše spočítat, kolik je DPH v roce 2014. Můžete si v ní vypočítat jak základ daně z přidané hodnoty, tak i kolik je DPH z částky, kterou jste zaplatili.

Aktuálně v České republice platí dvě sazby DPH. Základní sazba DPH je v roce 2014 21%. Na některé služby nebo výrobky je pak aplikována snížená sazba DPH, která je aktuálně v roce 2014 ve výši 15%. Problematiku DPH upravuje zákon číslo 235/2004 Sb., Zákon o DPH. Od 1. 1. 2016 by mělo dojít ke sjednocení obou sazeb na 17,5%. Od začátku roku 2016 by tak již měla být pouze jedna sazba DPH.

Následující kalkulačka vám umožní jednoduše spočítat, kolik je DPH v roce 2014. Můžete si v ní vypočítat jak základ daně z přidané hodnoty, tak i kolik je DPH z částky, kterou jste zaplatili.  V doprovodném textu se pak podíváme na to, jaké výrobky a služby patří do snížené sazby DPH a další užitečné informace, které se týkají daně z přidané hodnoty.

Kalkulačka DPH 2024 – zvýšení a změny od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 se mění sazby DPH a bude pouze základní sazba (21%) a snížená sazba (12%). Kromě toho, mají výjimku knihy – pokud obsahují méně než 50% reklamy, tak je DPH 0%.

Například potraviny, se budou přesouvat z DPH 15% do 12%. Vodné a stočné, se naopak zvýší z 10% na 12%. A také se zdraží pivo – točené se přesouvá z 10% na 21%.

Viz. nová Kalkulačka DPH 2024

Online výpočet – DPH 2014

Kalkulačka DPH
Zadejte částku pro výpočet

Zadaná částka je
Zadejte sazbu DPH
Informace jaké zboží, výrobky a služby patří do snížené sazby DPH, najdete níže na stránce.
Výpočet

Jak se počítá DPH

DPH neboli daň z přidané hodnoty a její výpočet se řídí příslušným zákonem –  zákon číslo 235/2004 Sb., Zákon o DPH. Samotný výpočet DPH je pak upraven v paragrafu § 37. Pro základní výpočet DPH platí tyto pravidla:

 • DPH pro výrobky nebo služby se stanoví jako součin základu daně (částka bez DPH) a sazba daně  – tedy cena bez DPH * 0,15 nebo cena bez DPH * 0,21
 • Výsledná DPH se může zaokrouhlit a to tak, že částka do 0,50 Kč včetně se zaokrouhlí směrem dolů a částka nad 0,50 Kč se zaokrouhlí směrem nahoru

Druhou možností jak spočítat DPH je obrácený postup, kdy známe částku včetně DPH a z ní potřebujeme vypočítat daňový základ, tedy částku bez DPH. V tom případě:

 • Pro výpočet se používá koeficient, což sice není 100% matematicky přesný výpočet, ale je jednodušší
 • Koeficient pro sazbu DPH ve výši 21% odpovídá vzorci 21/121, tedy 0,1736, kterým se pak násobí částka s DPH
 • Koeficient pro sazbu DPH ve výši 15% odpovídá vzorci 15/115, tedy 0,1304, kterým se pak násobí částka s DPH

Příklad výpočtu DPH

Příklad číslo 1: Výpočet DPH z daňového základu:

 • Základ pro výpočet DPH (cena bez DPH): 123 456 Kč
 • Sazba DPH: 21%
 • Výpočet DPH: 0,21*123456 = 25925,76 Kč, po zaokrouhlení pak 25 926 Kč
 • Cena s DPH = 149 382 Kč

Příklad číslo 2: Výpočet DPH z částky, která již DPH zahrnuje

 • Částka s DPH: 149 382 Kč
 • Sazba DPH: 21%
 • Výpočet DPH: 0,1736*149 382 = 25932,7152 Kč, po zaokrouhlení pak 25 933 Kč

Poznámka: Jak vidíte u příkladu číslo 2, při obráceném výpočtu jsme se nedostali ke stejné částce bez DPH jako u příkladu číslo 1. To je dáno tím, co již bylo zmíněno výše – a tedy to, že pro výpočet se používá zákonem stanovený koeficient, který je zaokrouhlený na 4 desetinná místa. Není to tedy matematicky 100% přesný výpočet. V uváděném příkladu je při zpětném výpočtu DPH o 7 Kč vyšší. Podle zákona o dani z přidané hodnoty je ale toto formálně správný výsledek.

Sazby DPH v roce 2014 – 15% vs. 21%

Podle zákona o DPH platí, že na všechny výrobky a služby, s výjimkou těch, které jsou vyjmenované v příloze zákona, se vztahuje základní DPH ve výši 21%. Snížená sazba se obecně aplikuje na vybrané druhy potravin, zvířata, rostliny, ubytovací služby, péče o nemocné nebo zdravotně postižené, papírové knihy nebo časopisy, apod. Podrobnější přehled viz dále.

Snížená sazba DPH 15% u zboží

Na tyto výrobky a zboží se vztahuje snížená sazba DPH ve výši 15%. Seznam je uveden v příloze číslo 3 Zákona o DPH. U těchto výrobků a zboží pak dojde od 1. 1. 2016 ke zvýšení daně o 2,5% na 17,5%. Dojde tedy je zvýšení ceny (zdražení):

 • Potraviny včetně nápojů (vyjma alkoholických, vymezených zvláštním předpise) a krmiva pro zvířata; živá zvířata, semena, rostliny a přísady, obvykle určené k přípravě potravin; výrobky obvykle používané jako doplněk nebo náhražka potravin; voda.
 • Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní listoví.
 • Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny a časopisy, kde reklama nepřesahuje 50 % plochy, obrázková alba, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení a omalovánky pro děti, hudebniny tištěné či rukopisné, kartografické výrobky všech druhů včetně atlasů, nástěnných map, topografických plánů a globusů, kromě tiskovin plně nebo podstatně určených k reklamě.
 • Zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených klečení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, pokud se jedná o zdravotnické prostředky, které lze zařadit do skupin uvedených v oddíle A přílohy č. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění nebo které jsou uvedeny v příloze č. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění, s výjimkou zdravotnických prostředků, které jsou zahrnuty v těchto druzích (typech) zdravotnických prostředků oddílů B a C přílohy č. 3:- všechny druhy (typy) zdravotnických prostředků uvedené v oddílu B- tampóny vinuté- vata buničitá- prostředky stomické – deodorační- paruka.
 • Zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených klečení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, pokud se jedná o zdravotnické prostředky zhotovené podle předpisu kvalifikovaného zdravotnického pracovníka, kterým tento pracovník vydává individuální návrh charakteristik zdravotnického prostředku určeného k použití pouze pro jednoho konkrétního pacienta.
 • Ortopedické pomůcky a přístroje, včetně berlí, chirurgických pásů a kýlních pásů; dlahy a jiné prostředky k léčbě zlomenin; umělé části těla; pomůcky pro nedoslýchavé a jiné prostředky nošené v ruce nebo na těle anebo implantované v organismu ke kompenzování následků nějaké vady nebo neschopnosti, a to pouze zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, pokud jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků.
 • Zboží pro osobní používání nemocnými ke zmírnění následků nemocí, jež není zdravotnickým prostředkem podle zvláštních právních předpisů, a to:- Braille papír- Osobní a kuchyňské váhy s hlasovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby- Psací stroje a stroje na zpracování textu (slovní procesory) upravené k používání nevidomými a částečně vidícími osobami nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou- Elektronické kalkulačky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby a elektronické počítací stroje s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby- Počítače speciálně upravené pro nevidomé a částečně vidící osoby s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu, a jejich jednotky a přídavná zařízení s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu- Braillská počítačová tiskárna pro nevidomé a částečně vidící osoby, klávesnice pro nevidomé a částečně vidící osoby a jiné výstupní a vstupní jednotky počítače pro zpracování hmatového písma- Jednotky počítačů a přídavná zařízení k počítačům umožňující jejich ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou nebo amputovanými končetinami- Telefony a videotelefony konstruované pro použití neslyšícími osobami- Zvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby- Speciální akustické nebo vizuální přístroje pro neslyšící, nevidomé a částečně vidící osoby- Ruční ovládání nožních pedálů, ruční páky, včetně řadicí páky, pro tělesně postižené osoby- Hodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící osoby- Vibrační a světelné budíky pro neslyšící osoby a budíky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby- Části a součásti těchto výrobků, u kterých je čestným prohlášením doloženo, že zboží náleží k určitému výše uvedenému druhu zboží.
 • Dětské sedačky do automobilů.
 • Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky, piliny a dřevěný odpad a zbytky, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů, určené jako palivo.

 Snížená sazba DPH 15% na umělecké předměty a díla

Příloha číslo 4 k zákonu o DPH (zákon číslo 235/2004 Sb.) vyjmenovává umělecká díla a předměty, na které se vztahuje snížená sazba DPH ve výši 15%. I zde dojde od 1. 1. 2016 ke zvýšení sazby DPH na o 2,5% na 17,5%:

 • Tapisérie zhotovené ručně podle originální předlohy poskytnuté umělcem, nejvýše však v osmi kopiích.
 • Nástěnné textilie, zhotovené ručně podle originální předlohy poskytnuté umělcem, nejvýše však v osmi kopiích.
 • Obrazy, malby, kresby, koláže, a podobná výtvarná díla, zhotoveny zcela výhradně ručně umělcem, kromě plánů a výkresů pro architektonické, technické, průmyslové, obchodní, topografické nebo podobné účely, ručně dekorované a zhotovené předměty, divadelní kulisy, ateliérová a podobná malovaná pozadí.
 • Původní rytiny, tisky a litografie, které jsou zhotoveny umělcem bezprostředním přetiskem v omezeném počtu exemplářů v černobílém nebo barevném provedení a to výhradně ručně nikoli mechanickým nebo foto technickým postupem.
 • Původní plastiky a sochy z jakéhokoliv materiálu, pokud byly zcela zhotoveny umělcem; odlévané sochy do 8 kusů, pokud výroba probíhá pod dohledem umělce nebo jeho právního zástupce.
 • Poštovní známky, výplatní známky nebo kolky, obálky frankované a opatřené poštovním razítkem prvního dne emise známky, poštovní ceniny a obdobné frankované či nefrankované předměty, pokud nejsou zákonným platidlem ani nejsou zamýšleny k použití jako zákonné platidlo.
 • Sbírky a sběratelské předměty zoologického, botanického, mineralogického, anatomického historického, archeologického, paleontologického, etnografického nebo numismatického zájmu.
 • Jiné předměty než umělecká díla nebo sběratelské předměty, pokud jsou starší 100 let.

Snížená sazba DPH 15% na služby

U některých služeb, které jsou vyjmenovány v příloze číslo 2 k zákonu o DPH (zákon č. 235/2004 Sb.) je stanovena snížená sazba ve výši 15%. Od 1. 1. 2016 dojde u těchto služeb ke zvýšení sazby daně z přidané hodnoty o 2,5% na 17,5%:

 • Opravy invalidních vozíků.
 • Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí.
 • Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi.
 • Sběr a přeprava komunálního odpadu.
 • Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu.
 • Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.
 • Osobní doprava lanovými a visutými dráhami a lyžařskými vleky.
 • Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.
 • Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.
 • Ubytovací služby.
 • Poskytnutí oprávnění vstupu na filmová představení.
 • Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech.
 • Služby mytí oken prováděné v domácnostech.
 • Zdravotní péče vymezená číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA 86, pokud není jako zdravotní služba osvobozena od daně podle § 58.
 • Sociální péče, pokud není osvobozena od daně podle § 59.
 • Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany.
 • Služby spisovatelů, skladatelů, sochařů a jiných výkonných umělců, pokud se nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užít a mimo služby nezávislých novinářů, nezávislých modelů a modelek.
 • Poskytnutí oprávnění ke vstupu do muzeí a jiných kulturních zařízení (na kulturní akce a památky, výstavy, do zoologických a botanických zahrad, přírodních rezervací, národních parků, lunaparků a zábavních parků, cirkusů, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí).
 • Poskytnutí oprávnění vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem.
 • Služby posiloven a fitcenter.
 • Služby související s provozem rekreačních parků a pláží.
 • Poskytnutí oprávnění vstupu na ohňostroje, světelná a zvuková představení.
 • Pohřební a související služby mimo pohřebních služeb pro zvířata.
 • Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní.

Elektronické podání DPH od 1. 1. 2014

Povinnost odvádět DPH mají všichni plátci DPH. Od 1. 1. 2014 pak musí všichni plátci DPH podávat daňová přiznání pouze v elektronické podobě. Výjimku mají pouze plátci DPH, kteří jsou fyzické osoby a jejichž obraz za posledních 12 měsíců nepřesáhnul 6 miliónů Kč.

Finanční tip: Máte momentálně hluboko do kapsy a chcete si půjčit peníze? Mohla by se vám hodit tato SMS půjčka ihned na bankovním účtě. Nebo se můžete podívat co vám nabízí tato výhodná finanční nabídka: Půjčka 20000 Kč ihned v hotovosti. Uvidíte, že nebudete zklamáni.

Diskuse: Kalkulačka DPH 2014 a sazby DPH

Diskuse: 2
 • Custom avatar Petr

  Opravdu je v případě, že cena s DPH činí 121.000,- Kč při sazbě DPH 21%, cenou bez DPH částka 99.994,- Kč?

  • Custom avatar IF

   u celkove hodnoty faktury 121.000 bude zaklad 100.000 a dan 21.000 (121.000/1.21
   (nebo /121% coz je totez)=zaklad
   koeficienty bych tam nervala, buhvi, co z nich vyleze. Da se to spocitat uplne normalne selskym rozumem. Jediny chytak je, ze celkova castka je 121% a ne 100%. To staci + matematika 4. tridy ZS.

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • Simona: Dobrý den, k 31.12.2023 jsem byla z organizačních důvodů odejita z firmy, Pros...
 • martina.nohelova@seznam.cz: Může mě někdo vysvětlit, proč nemá chudý člověk právo na soukromí?? Copak...
 • Jana: Dobrý den, zaměstnanec pracoval od 1.1. - 2.5. 2023, od 3.5.- 6.10.2023 byl na DPN...
 • Emma: Dobrý den, do výpočtu odstupného se počítají odmeny a bonusy, nicméně bych...
 • Silva: Pokud mám na dluh a penále u ZP jen výkaz nedoplatků, nemělo by se na mě vztaho...