Kalkulačka DPH 2014 a sazby DPH

Kalkulačka DPH 2014 a sazby DPH

Následující kalkulačka vám umožní jednoduše spočítat, kolik je DPH v roce 2014. Můžete si v ní vypočítat jak základ daně z přidané hodnoty, tak i kolik je DPH z částky, kterou jste zaplatili.

Aktuálně v České republice platí dvě sazby DPH. Základní sazba DPH je v roce 2014 21%. Na některé služby nebo výrobky je pak aplikována snížená sazba DPH, která je aktuálně v roce 2014 ve výši 15%. Problematiku DPH upravuje zákon číslo 235/2004 Sb., Zákon o DPH. Od 1. 1. 2016 by mělo dojít ke sjednocení obou sazeb na 17,5%. Od začátku roku 2016 by tak již měla být pouze jedna sazba DPH.

Následující kalkulačka vám umožní jednoduše spočítat, kolik je DPH v roce 2014. Můžete si v ní vypočítat jak základ daně z přidané hodnoty, tak i kolik je DPH z částky, kterou jste zaplatili.  V doprovodném textu se pak podíváme na to, jaké výrobky a služby patří do snížené sazby DPH a další užitečné informace, které se týkají daně z přidané hodnoty.

Online výpočet – DPH 2014

Kalkulačka DPH
Zadejte částku pro výpočet

Zadaná částka je
Zadejte sazbu DPH
Informace jaké zboží, výrobky a služby patří do snížené sazby DPH, najdete níže na stránce.
Výpočet

Jak se počítá DPH

DPH neboli daň z přidané hodnoty a její výpočet se řídí příslušným zákonem –  zákon číslo 235/2004 Sb., Zákon o DPH. Samotný výpočet DPH je pak upraven v paragrafu § 37. Pro základní výpočet DPH platí tyto pravidla:

 • DPH pro výrobky nebo služby se stanoví jako součin základu daně (částka bez DPH) a sazba daně  – tedy cena bez DPH * 0,15 nebo cena bez DPH * 0,21
 • Výsledná DPH se může zaokrouhlit a to tak, že částka do 0,50 Kč včetně se zaokrouhlí směrem dolů a částka nad 0,50 Kč se zaokrouhlí směrem nahoru

Druhou možností jak spočítat DPH je obrácený postup, kdy známe částku včetně DPH a z ní potřebujeme vypočítat daňový základ, tedy částku bez DPH. V tom případě:

 • Pro výpočet se používá koeficient, což sice není 100% matematicky přesný výpočet, ale je jednodušší
 • Koeficient pro sazbu DPH ve výši 21% odpovídá vzorci 21/121, tedy 0,1736, kterým se pak násobí částka s DPH
 • Koeficient pro sazbu DPH ve výši 15% odpovídá vzorci 15/115, tedy 0,1304, kterým se pak násobí částka s DPH

Příklad výpočtu DPH

Příklad číslo 1: Výpočet DPH z daňového základu:

 • Základ pro výpočet DPH (cena bez DPH): 123 456 Kč
 • Sazba DPH: 21%
 • Výpočet DPH: 0,21*123456 = 25925,76 Kč, po zaokrouhlení pak 25 926 Kč
 • Cena s DPH = 149 382 Kč

Příklad číslo 2: Výpočet DPH z částky, která již DPH zahrnuje

 • Částka s DPH: 149 382 Kč
 • Sazba DPH: 21%
 • Výpočet DPH: 0,1736*149 382 = 25932,7152 Kč, po zaokrouhlení pak 25 933 Kč

Poznámka: Jak vidíte u příkladu číslo 2, při obráceném výpočtu jsme se nedostali ke stejné částce bez DPH jako u příkladu číslo 1. To je dáno tím, co již bylo zmíněno výše – a tedy to, že pro výpočet se používá zákonem stanovený koeficient, který je zaokrouhlený na 4 desetinná místa. Není to tedy matematicky 100% přesný výpočet. V uváděném příkladu je při zpětném výpočtu DPH o 7 Kč vyšší. Podle zákona o dani z přidané hodnoty je ale toto formálně správný výsledek.

Sazby DPH v roce 2014 – 15% vs. 21%

Podle zákona o DPH platí, že na všechny výrobky a služby, s výjimkou těch, které jsou vyjmenované v příloze zákona, se vztahuje základní DPH ve výši 21%. Snížená sazba se obecně aplikuje na vybrané druhy potravin, zvířata, rostliny, ubytovací služby, péče o nemocné nebo zdravotně postižené, papírové knihy nebo časopisy, apod. Podrobnější přehled viz dále.

Snížená sazba DPH 15% u zboží

Na tyto výrobky a zboží se vztahuje snížená sazba DPH ve výši 15%. Seznam je uveden v příloze číslo 3 Zákona o DPH. U těchto výrobků a zboží pak dojde od 1. 1. 2016 ke zvýšení daně o 2,5% na 17,5%. Dojde tedy je zvýšení ceny (zdražení):

 • Potraviny včetně nápojů (vyjma alkoholických, vymezených zvláštním předpise) a krmiva pro zvířata; živá zvířata, semena, rostliny a přísady, obvykle určené k přípravě potravin; výrobky obvykle používané jako doplněk nebo náhražka potravin; voda.
 • Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní listoví.
 • Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny a časopisy, kde reklama nepřesahuje 50 % plochy, obrázková alba, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení a omalovánky pro děti, hudebniny tištěné či rukopisné, kartografické výrobky všech druhů včetně atlasů, nástěnných map, topografických plánů a globusů, kromě tiskovin plně nebo podstatně určených k reklamě.
 • Zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených klečení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, pokud se jedná o zdravotnické prostředky, které lze zařadit do skupin uvedených v oddíle A přílohy č. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění nebo které jsou uvedeny v příloze č. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění, s výjimkou zdravotnických prostředků, které jsou zahrnuty v těchto druzích (typech) zdravotnických prostředků oddílů B a C přílohy č. 3:- všechny druhy (typy) zdravotnických prostředků uvedené v oddílu B- tampóny vinuté- vata buničitá- prostředky stomické – deodorační- paruka.
 • Zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených klečení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, pokud se jedná o zdravotnické prostředky zhotovené podle předpisu kvalifikovaného zdravotnického pracovníka, kterým tento pracovník vydává individuální návrh charakteristik zdravotnického prostředku určeného k použití pouze pro jednoho konkrétního pacienta.
 • Ortopedické pomůcky a přístroje, včetně berlí, chirurgických pásů a kýlních pásů; dlahy a jiné prostředky k léčbě zlomenin; umělé části těla; pomůcky pro nedoslýchavé a jiné prostředky nošené v ruce nebo na těle anebo implantované v organismu ke kompenzování následků nějaké vady nebo neschopnosti, a to pouze zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, pokud jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků.
 • Zboží pro osobní používání nemocnými ke zmírnění následků nemocí, jež není zdravotnickým prostředkem podle zvláštních právních předpisů, a to:- Braille papír- Osobní a kuchyňské váhy s hlasovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby- Psací stroje a stroje na zpracování textu (slovní procesory) upravené k používání nevidomými a částečně vidícími osobami nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou- Elektronické kalkulačky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby a elektronické počítací stroje s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby- Počítače speciálně upravené pro nevidomé a částečně vidící osoby s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu, a jejich jednotky a přídavná zařízení s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu- Braillská počítačová tiskárna pro nevidomé a částečně vidící osoby, klávesnice pro nevidomé a částečně vidící osoby a jiné výstupní a vstupní jednotky počítače pro zpracování hmatového písma- Jednotky počítačů a přídavná zařízení k počítačům umožňující jejich ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou nebo amputovanými končetinami- Telefony a videotelefony konstruované pro použití neslyšícími osobami- Zvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby- Speciální akustické nebo vizuální přístroje pro neslyšící, nevidomé a částečně vidící osoby- Ruční ovládání nožních pedálů, ruční páky, včetně řadicí páky, pro tělesně postižené osoby- Hodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící osoby- Vibrační a světelné budíky pro neslyšící osoby a budíky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby- Části a součásti těchto výrobků, u kterých je čestným prohlášením doloženo, že zboží náleží k určitému výše uvedenému druhu zboží.
 • Dětské sedačky do automobilů.
 • Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky, piliny a dřevěný odpad a zbytky, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů, určené jako palivo.

 Snížená sazba DPH 15% na umělecké předměty a díla

Příloha číslo 4 k zákonu o DPH (zákon číslo 235/2004 Sb.) vyjmenovává umělecká díla a předměty, na které se vztahuje snížená sazba DPH ve výši 15%. I zde dojde od 1. 1. 2016 ke zvýšení sazby DPH na o 2,5% na 17,5%:

 • Tapisérie zhotovené ručně podle originální předlohy poskytnuté umělcem, nejvýše však v osmi kopiích.
 • Nástěnné textilie, zhotovené ručně podle originální předlohy poskytnuté umělcem, nejvýše však v osmi kopiích.
 • Obrazy, malby, kresby, koláže, a podobná výtvarná díla, zhotoveny zcela výhradně ručně umělcem, kromě plánů a výkresů pro architektonické, technické, průmyslové, obchodní, topografické nebo podobné účely, ručně dekorované a zhotovené předměty, divadelní kulisy, ateliérová a podobná malovaná pozadí.
 • Původní rytiny, tisky a litografie, které jsou zhotoveny umělcem bezprostředním přetiskem v omezeném počtu exemplářů v černobílém nebo barevném provedení a to výhradně ručně nikoli mechanickým nebo foto technickým postupem.
 • Původní plastiky a sochy z jakéhokoliv materiálu, pokud byly zcela zhotoveny umělcem; odlévané sochy do 8 kusů, pokud výroba probíhá pod dohledem umělce nebo jeho právního zástupce.
 • Poštovní známky, výplatní známky nebo kolky, obálky frankované a opatřené poštovním razítkem prvního dne emise známky, poštovní ceniny a obdobné frankované či nefrankované předměty, pokud nejsou zákonným platidlem ani nejsou zamýšleny k použití jako zákonné platidlo.
 • Sbírky a sběratelské předměty zoologického, botanického, mineralogického, anatomického historického, archeologického, paleontologického, etnografického nebo numismatického zájmu.
 • Jiné předměty než umělecká díla nebo sběratelské předměty, pokud jsou starší 100 let.

Snížená sazba DPH 15% na služby

U některých služeb, které jsou vyjmenovány v příloze číslo 2 k zákonu o DPH (zákon č. 235/2004 Sb.) je stanovena snížená sazba ve výši 15%. Od 1. 1. 2016 dojde u těchto služeb ke zvýšení sazby daně z přidané hodnoty o 2,5% na 17,5%:

 • Opravy invalidních vozíků.
 • Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí.
 • Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi.
 • Sběr a přeprava komunálního odpadu.
 • Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu.
 • Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.
 • Osobní doprava lanovými a visutými dráhami a lyžařskými vleky.
 • Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.
 • Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.
 • Ubytovací služby.
 • Poskytnutí oprávnění vstupu na filmová představení.
 • Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech.
 • Služby mytí oken prováděné v domácnostech.
 • Zdravotní péče vymezená číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA 86, pokud není jako zdravotní služba osvobozena od daně podle § 58.
 • Sociální péče, pokud není osvobozena od daně podle § 59.
 • Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany.
 • Služby spisovatelů, skladatelů, sochařů a jiných výkonných umělců, pokud se nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užít a mimo služby nezávislých novinářů, nezávislých modelů a modelek.
 • Poskytnutí oprávnění ke vstupu do muzeí a jiných kulturních zařízení (na kulturní akce a památky, výstavy, do zoologických a botanických zahrad, přírodních rezervací, národních parků, lunaparků a zábavních parků, cirkusů, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí).
 • Poskytnutí oprávnění vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem.
 • Služby posiloven a fitcenter.
 • Služby související s provozem rekreačních parků a pláží.
 • Poskytnutí oprávnění vstupu na ohňostroje, světelná a zvuková představení.
 • Pohřební a související služby mimo pohřebních služeb pro zvířata.
 • Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní.

Elektronické podání DPH od 1. 1. 2014

Povinnost odvádět DPH mají všichni plátci DPH. Od 1. 1. 2014 pak musí všichni plátci DPH podávat daňová přiznání pouze v elektronické podobě. Výjimku mají pouze plátci DPH, kteří jsou fyzické osoby a jejichž obraz za posledních 12 měsíců nepřesáhnul 6 miliónů Kč.

Finanční tip: Máte momentálně hluboko do kapsy a chcete si půjčit peníze? Mohla by se vám hodit tato SMS půjčka ihned na bankovním účtě. Nebo se můžete podívat co vám nabízí tato výhodná finanční nabídka: Půjčka 20000 Kč ihned v hotovosti. Uvidíte, že nebudete zklamáni.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.