Kalkulačka: Výpočet minimálního odstupného při výpovědi v roce 2023

Kalkulačka: Výpočet minimálního odstupného při výpovědi v roce 2023

Při ukončení zaměstnání můžete mít nárok na odstupné. Především pokud dostanete výpověď od zaměstnavatele dle paragrafu 52 a) až c), zákoníku práce. Na odstupné je nárok 1 až 3 měsíce (někdy ale i za 12 měsíců). Výpočet se provádí na základě průměrné hrubé mzdy za předchozí čtvrtletí.

Při ukončení zaměstnání (pokud vám výpověď dá zaměstnavatel), můžete mít nárok na odstupné. Jeho výše závisí na počtu odpracovaných roků v zaměstnání, a také na tom, jaká je vaše průměrná hrubá mzda. V této kalkulačce si můžete spočítat, na jak vysoké odstupné máte nárok. Dozvíte se, jak a z čeho se provádí výpočet odstupného, a kdo na něj má nárok.

Kalkulačka: Výpočet odstupné v roce 2023

Kalkulačka minimální odstupné 2023
Jak dlouho trval pracovní poměr
Došlo k ukončení zaměstnání
na základě lékařského posudku?

Jaká byla vaše hrubá mzda v posledním čtvrtletí

Zadejte informaci o příjmu v posledním ukončeném čtvrtletí (tj. leden - březen nebo duben - červen nebo červenec až září nebo říjen až prosinec).

Zdejte hrubou mzdu za jednotlivé měsíce v předchozím kalendářním čtvrtletí - včetně bonusů a odměn, ale bez náhrady za nemoc nebo za dovolenou.

Pro každý měsíc zadejte počet reálně odpracovaných hodin - bez hodin zameškaných kvůli nemoci nebo dovolené.

Hrubá měsíční mzda za 1 měsíc

Počet odpracovaných hodin za 1 měsíc

Hrubá měsíční mzda za 2 měsíc

Počet odpracovaných hodin za 2 měsíc

Hrubá měsíční mzda za 3 měsíc

Počet odpracovaných hodin za 3 měsíc

Doplňující informace

Přesčasové hodiny v rozhodném období

Kolik hodin má vaše týdenní pracovní doba?

Výpočet

Kdy je nárok na odstupné při ukončení pracovního poměru?

Na odstupné při ukončení zaměstnání, máte nárok jenom v některých případech. Nárok na odstupné je upraven v zákoníku práce (zákon číslo 262/2006 Sb.), paragraf 67 a 68.

Na odstupné máte nárok pouze v případě:

 • Dostanete výpověď od zaměstnavatele (z důvodu nadbytečnosti, snižování stavů, rušení zaměstnavatele nebo jeho části apod.)
 • Pokud se zaměstnavatelem uzavřete dohodu o ukončení pracovního poměru (ze stejných důvodů jako v předchozím případě, nebo viz § 52 písm. a) až c) zákoníku práce)
 • Pokud nesmíte dále vykonávat své zaměstnání z důvodu pracovního úrazu, nemoci z povolání, nebo pokud dosáhnete maximální doby expozice na daném pracovišti – tj. na základě posudku lékaře

Kdy není nárok na odstupné?

 • Pokud dá výpověď v zaměstnání zaměstnanec (bez ohledu na důvod)
 • Pokud pracujete na dohodu o provedení práce (DPP)
 • Pokud pracujete na dohodu o pracovní činnosti (DPČ)
 • Pokud je pracovní poměr ukončen dohodou a nejedná se o důvody v paragrafu 52 a) až c) (tj. nejde o ukončení pracovního poměru pro nadbytečnost, rušení zaměstnavatele nebo jeho části nebo přesun zaměstnavatele)
 • Pokud se jedná o pracovní poměr na dobu určitou

Zaměstnavatel vám ale může vyplatit odstupné i v případech, kdy na něj není nárok ze zákona (nebo vám vyplatit vyšší odstupné). Může se jednat o odstupné dohodnuté například v kolektivní smlouvě apod.

Kolik je minimální odstupné podle zákona, při ukončení zaměstnání?

Výše odstupného se odvíjí od toho, jak dlouho pro daného zaměstnavatele pracujete. Na odstupné je nárok vždy v násobcích průměrného (hrubého) měsíčního výdělku. Při ukončení zaměstnání máte nárok na odstupné ve výši:

 • 1 měsíc = pokud jste v zaměstnání pracovali méně než 1 rok
 • 2 měsíce = pokud jste v zaměstnání pracovali méně než 2 roky
 • 3 měsíce = pokud jste v zaměstnání pracovali alespoň 2 roky
 • 12 měsíců = pokud je pracovní poměr ukončen kvůli pracovnímu úrazu, nemoci z povolání nebo kvůli dosažení maximální doby (expozice) na daném pracovišti

Z čeho a jak se vypočítává minimální odstupné?

Pro výpočet výše odstupného je rozhodující vaše průměrná hodinová mzda (průměrný hodinový výdělek) v posledním (ukončením) kalendářním čtvrtletí.

Výpočet odstupného tedy závisí na tom, jakou jsme měli mzdu v těchto třech měsících a kolik jste v dané době odpracovali hodin. Nebo i na tom, jestli jste odpracovali i nějaké hodiny přesčas. Nebo zda jste dostali nějakou odměnu (např. roční prémie):

 • Z průměrné hrubé hodinové mzdy se pak spočítá průměrný hrubý měsíční výdělek. A to tak, že se průměrná hodinová mzda přepočítá na jeden měsíc na základě průměrného počtu hodin. Průměrný rok má 365,25 dní.
 • Průměrná hodinová mzda se při výpočtu vynásobí průměrnou týdenní pracovní dobou (obvykle 40 hodin). A vypočtený výdělek za týden se vynásobí číslem 4,38 (průměrný počet týdnů v jednom měsíci).
 • Z průměrné hrubé měsíční mzdy se spočítá odstupné (podle počtu odpracovaných roků). Z odstupného se následně odečte daň z příjmů (15%), a případně i solidární daň. Jiné odvody (sociální a zdravotní pojištění) se při výpočtu odstupného neuplatní

Pro zjednodušení se dá odstupné vypočítat, jako násobek průměrné hrubé mzdy (kterou jste v těchto 3 měsících v zaměstnání dostali). Nebude to ale zcela přesná částka – výsledné odstupné se bude lišit. Je totiž rozdíl mezi průměrnou mzdou a průměrným výdělkem.

Jaké odvody se platí z odstupného?

Zatímco z platu platíte sociální a zdravotní pojištění a daně, u odstupného je to jinak. Z odstupného, některé máte nárok podle zákona, zaplatíte pouze daň ve výši 15%. Sociální a zdravotní pojištění se z odstupného neplatí.

Pokud vám ale zaměstnavatel vyplatí odstupné, které nenáleží podle zákona, pak se platí i sociální a zdravotní pojištění. A pochopitelně i daně.

Díky odstupnému, které dostáváte obvykle společně s poslední výplatou, můžete mít vysoký příjem  nad 161 296 Kč. Z částky nad tuto hranici se zaplatí zvýšená daň 23%. Pokud ale nebudete mít roční příjem vyšší než 1 935 552 Kč, pak  vám ale případně zvýšenou daň vrátí při ročním daňovém přiznání.

Odstupné a nárok na podporu v nezaměstnanosti

Pokud v zaměstnání dostanete odstupné, pak se tím pozdrží výplata podpory v nezaměstnanosti. Pokud máte při výpovědi nárok na odstupné za 3 měsíce, tak následně na Úřadu práce první 3 měsíce nedostáváte podporu v nezaměstnanosti.

Na podporu od Úřadu práce vám vznikne nárok až od 4 měsíce nezaměstnanosti. O nic tím ale nepřicházíte. Za 4 a 5 měsíc byste dostali standardně vypočítanou podporu ve výši 65% z průměrné čisté mzdy, za 6 a 7 měsíc by to bylo 50% a za 8 měsíc by to bylo 45% (resp. za 8 až případně 13 měsíc).

Odstupné a exekuce na mzdu

Pokud máte exekuci na plat a při ukončení zaměstnání vám vznikne nárok na odstupné, pak podle aktuálně platných podmínek, vám exekutor nemůže zabavit celé odstupné.

Za každý měsíc, za který máte nárok na odstupné, by se započítalo nezabavitelné minimum. Tj. nezabavitelné minimum by se uplatnilo tolikrát, za kolik měsíců máte nárok na odstupné. To je průměrně velká změna, protože dříve se u dostupného uplatnilo nezabavitelné minimum jenom jednou, a skoro celé odstupné dostal exekutor.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.